Ombyggnation generellt

Våra bostäder och förändringar i dem

Ibland vill man förnya och komplettera sin bostad. När det gäller väsentliga förändringar (som flyttning av väggar med mera) måste ni få styrelsens godkännande innan ni påbörjar arbetet. Beslut tas på nästkommande styrelsemöte efter inlämnad ansökan.

Efter utfört arbete i framför allt våtutrymmen och vid konstruktionsändringar i lägenheten SKA ALLTID ETT KVALITETSDOKUMENT INLÄMNAS TILL STYRELSEN. Detta för att vi ska kunna veta vem som utfört arbetet och vems försäkringsbolad som ska användas vid eventuell skada i framtiden.
Detta gäller även om man vill sätta upp markiser.

Endast  ”vanliga markiser”  är godkända, alltså ej korgmarkiser.

Färgvalet skall också godkännas av styrelsen.

Om du har planer på att dela upp ett rum för att göra två mindre, ha då i åtanke att alla rum ovillkorligen måste ha fullgod ventilation, ett rum utan ventilation kommer snabbt att drabbas av problem med fukt och mögel.

För allas säkerhet – låt en fackman installera tvätt och diskmaskin.

En utförlig beskrivning av bestämmelserna angående väsentliga förändringar i bostaden hittar ni i bostadsrättsföreningens stadgar.

Som ni säkert känner till så innehåller förenings stadgar en regel om att bostadsrätts innehavaren inte får lov att göra väsentliga förändringar i lägenheten utan att ha inhämtat styrelsens tillstånd till förändringen.

Det är inte helt enkelt att dra gränsen, men man kan i vart fall påstå om medlemmen vidtager förändring av bärande konstruktioner eller egendom som tillhör föreningen så har man passerat gränsen och då måste styrelsens tillstånd inhämtas. Styrelsen skall gå ut med information om vad medlemmen skall iaktta då han/hon har för avsikt att göra större arbete i sin lägenhet.

En sådan information skulle inte behöva vara speciellt omfattande utan innehålla ett budskap om vad stadgarna säger beträffande förändringar i lägenheten, samt att styrelsen vill att medlemmen ska inkomna med ritning och beskrivning över vilka arbeten skall utföras och hur  de skall utföras.

En uppmaning bör vara att i de fall medlemmen är osäker på huruvida styrelsens tillstånd behövs eller ej, så är det bättre att fråga styrelsen.

Inte minst viktigt är denna information för radhusföreningar när det gäller staket och uteplatser. Här är det mycket viktigt att styrelsen har gått ut med en klar och tydlig information om storlek på uteplats och stakethöjd respektive utseende på staket.

Dokument att fylla i, och få godkänt av styrelsen – innan du påbörjar ditt arbete finns nedan:

Om- och tillbyggnad

Tips

För att få bra tips om hur du bör resonera kring ombyggnation av kök eller andra betydande arbeten i bostaden, så som flytt av väggar, byte av rums funktioner osv. konsultera gärna nedan artikel från Bostadsrätternas hemsida:

Planera och prata med styrelsen